Удружење судија прекршајних судова Републике Србије је основано у априлу месецу 2003. године као нестраначка, струковна и професионална организација која броји 610 чланова (  63 судијска помоћника ). Циљ Удружења је, очување самосталности, угледа и достојанства судијске професије и организовање стручних семинара, саветовања, предавања и округлих столова. Основни задаци су унапређење и заштита људских права и усклађивање правног поретка Републике Србије са међународним законодавством. У 10 година постојања, Удружење је постигло врло добре резултате-спроведена је едукација судија у целој Републици Србији у областима:

- Поступак лобирања код проналажења стратешких партнера(15 едукативних семинара),
- Законитости поступка(научно-аналитички пројекат),
- Препознавање жртава трговине људима у прекршајном поступку
   (45 едукативних семинара и филм),
- Годишње Саветовање судија прекршајних судова (2005.,2006. 2008.,2009.,2010.,2011. 
   и 2012.),
- Прекршаји против јавног реда и мира са елементима насиља у породици
   (два истраживања, 50 едукативних семинара и филм),
- Јачање система прекршајног права и судова за прекршаје (10 едукативних семинара),
- Израда критеријума и мерила за Избор судија и председника Судова
   (8 округлих столова),
- Економски аспект прекршаја (истраживање за 2006. и прву половину 2007.),
- Економски аспект прекршаја (истраживање за 2007. и прву половину 2008.),
- Рад са насилником (приручник у раду судија за прекршаје),
- Подршка примени Закона из области екологије 
   (15 едукативних семинара 2009.,2010 и 2011. ),
- Подршка примени Закона из области екологије 
   (приручник за судије прекршајних судова и тужиоце),
- Поступак пред прекршајним судовима због прекршаја из области заштите животне 
   средине (2010. приручник за судије прекршајних судова и подносиоце захтева),
- Упутство за одмеравање казне за прекршаје из области заштите животне средине 
   (приручник за судије и подносиоце 2011.),
- Истраживање о учесталости прекршаја из области заштите животне средине 
   2009. и 2010.,
- Организовање Друге регионалне конференције из области прекршајног права и система,
- Умрежавање органа прекршајног система Србије са органима прекршајних система 
   земаља југоисточне Европе (потписивање Споразума о сарадњи са Албанијом, БиХ, 
   Мађарском, Македонијом, Румунијом, Словенијом, Хрватском и Црном Гором),
- Зборник судске праксе (  2010.,2011 и 2012.),
- Подршка примени Закона о безбедности саобраћаја на путевима (2010. и 2011.),
- Збирка  Пресуда прекршајних судова (2012.),
- Алтернативне санкције-казне рада у јавном интересу (2012.),
- Побољшање ефикасности рада прекршајних судова кроз јединствену судску праксу 
   и најбоља практична решења ( 2012. и 2013.).
- Механизми против дискриминације ( 2012. и 2013.)
- Примена Алтернативних санкција у прекршајном поступку ( 2013. и 2014.) - пројекат у припреми

- Споразум о признању кривице у прекршајном поступку ( 2013. и 2014.) - пројекат у припреми

 

Напред је наведен само један део за нас најзначајнијих пројеката. Поред поменутих Удружење је одржало око 70 округлих столова, на којима је расправљано о проблемима који се јављају у прекршајном поступку као и о положају судија прекршајних судова у правосудном систему Србије. Судије прекршајних судова су 2010. Године добиле статус Судија у смислу Закона о судијама. У поменутом процесу је још много проблема са којима се судије сусрећу, али Удружење свакодневно вредно ради на превазилажењу истих и борби да судије прекршајних судова добију место и статус који им припада.
 

* Кључну реч за претрагу унесите ћирилицом

Пријатељи удружења