На основу члана 55. Устава Републике Србије ( ''Сл.Гласник РС' бр.98/2006), члана 3.,12. и 78. Закона о удружењима (''Службени гласник РС'' бр. 51/2009) и чл. 27. став 4. Статута Удружења судија прекршајних судова Републике Србије, скупштина Удружења на општој јавној седници одржаној дана 08. 06. 2015. године, донела је једногласно, измене и допуне Статута који у пречишћеном тексту гласи:


 
С Т А Т У Т

Удружење судија прекршајних судова Републике Србије

ДЕО ПРВИ: ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ


Област остваривања циљева

Члан 1. 

                     Удружење судија прекршајних судова Републике Србије (у даљем тексту Удружење) је добровољна, невладина, недобитна, нестраначка, професионална-струковна организација која је настала на традицији законског утемељења у Србији, створеног доношењем Закона о зборовима и удружењима из 1881. године, као и на одредби члана 20. Универзалне декларације о људским правима и члана 22. Међунарног пакта о грађанским и политичким правима, те одредбама Устава Републике Србије.

 Област остваривања циљева је заштита права и независност судија прекршајних судова.


Циљеви Удружења

Члан 2. 


Циљеви Удружења и области њиховог остваривања су:

- унапређење организације прекршајних судова. У области законодавне активности иницирати доношење нових, те измене и допуне већ постојећих прописа којима би се организација прекршајних судова уподобила стању реалних потреба у остваривању судске функције прекршајних судова.                                    
 
- успостављање независности и самосталности судија и прекршајних судова. У области законодавне активности иницирати доношење нових, те измене и допуне већ постојећих прописа у области услова, поступка и начина избора, те и   престанка вршења судијске функције, којима би се значајно допринело на успостављању независног и финансијски самосталног прекршајног судства.

- заштита достојанства, подизање угледа и побољшање материјалног положаја судија. У области конкретних едукација судија у светлу њиховог личног доприноса у афирмацији достојанственог вршења судијске функције, те и  јавним иступањем, како носилаца судијске функције, тако  и овлашћених лица органа и тела Удружења,  утицати на подизање  опште слике о достојанству и угледу судија прекршајних судова. У области законодавне активности иницирати доношење нових или евентуално иницирати измене и допуне већ постојећих прописа којима се регулише материјални положај судија, на који начин би материјални положај, носилаца ове врсте правосудне функције,  био повољнији и који би одговарао не само специфичностима судијске функције судија прекршајних судова Републике Србије, већ и времену и условима у којима прекршајно судство остварује своје циљеве.

- афирмација права као струке и науке. У области организације семинара и саветовања, конкретним темама из свакодневног живота, рада-праксе афирмисати струку и право, те и јавним иступима судија у средствима јавног информисања остварити овај циљ.

- усклађивање правног поретка Републике Србије са правом Европске уније. У области законодавне активности иницирати доношење нових, те измене и допуне већ постојећих  прописа којима је регулисана материја која је у светлу стварне надлежности у надлежности прекршајних судова, а све са циљем да се прекршајно законодавство Републике Србије уподоби са правом Европске уније. 

- остваривање програма Удружења. У области организације семинара, саветовања и других облика организовања активности на едукацији судија и реализацији програма од јавног интереса,  остварити овај циљ.

- реализација програма од јавног интереса. У области промовисања људских и мањинских права, образовања, науке, заштите животне средине, заштите потрошача, безбедности саобраћаја, борбе против корупције, као и у области хуманитарних акција, организацијом семинара, саветовања и  јавним иступима овлашћених лица органа и тела Удружења,  утицати на остварење вишег, како образовног, тако и културолошког нивоа грађана.

Активности Удружења
Члан 3. 

У остваривању својих циљева Удружење се нарочито:

- залаже за поштовање Устава и закона,
- залаже за одговарајући друштвени и материјални положај судија,
- залаже  за остварење друштвеног амбијента  којим се неповређује  право на самостално и  
  непристрасно обављање судијске функције у прекршајним  судовима,
- залаже на заштити угледа и достојанства судијске професије и личност вршилаца 
  судијске функције,
- покреће иницијативе за доношење, измене и допуне закона и других прописа и општих  
  аката из области прекршајног права,
- залаже се за одговарајуће учешће судија  у припремању закона и других прописа  из 
  области  које су у надлежности прекршајних судова, 
- организује стручне расправе поводом уставних промена и доношења значајних 
   закона из области правосуђа и закона и прописа из надлежности прекршајних судова,
- издаје стручне публикације и сарађује при издавању публикација других издавача када  
   се у њима обрађују питања из области прекршаја,
- организује саветовања семинаре, предавања и друге облике стручног и професионалног    
  усавршавања чланова  Удружења,
- залаже се на подстицању сарадње са другим  струковним Друштвима, удружењима у    
земљи и иностранству као и са домаћим и страним невладиним организацијама,
- додељује признања и награде за посебно успешан и професионалан рад,
- у сарадњи са другим удружењима, образовним установама и невладиним организацијама организује семинаре, предавања и друге облике стручног информисања-едуковања школске популације, предузетника, правних лица, као и других институција и грађана  из области стварне надлежности прекршајних судова.
 - обавља и друге послове од значаја за остваривање циљева Удружења.


Назив и седиште 

Члан 4. 

Назив удружења је: Удружење судија прекршајних судова Републике Србије.  
Седиште Удружења је у Београду,  у улици  Кнегиње Зорке бр. 4, спрат 1.
Удружење своју активност обавља на територији целе Републике Србије.


Члан 5. 

Удружење судија прекршајних судова има својство правног лица.
Удружење заступа и представља председник Главног Одбора.                       
Председник Главног Одбора може поједине послове пренети на чланове Главног  Одбора.
У случају спречености председника Главног Одбора, Удружење заступа и представља заменик председника Главног Одбора.

Изглед и садржина печата и симбола визуелног идентитета Удружења

Члан 6. 

Удружење има печат и штамбиљ.
Печат Удружења је округлог облика са два концентрична круга по ободу, ширине 30 мм, и са знаком УСПС у средини.
Штамбиљ Удружења је округлог облика, црвене боје, са три круга по ободу, ширине 40 мм,са попрсјем Богиње Правде, са теразијама у левој руци.
Удружење има свој логотип кога карактерише округли облик пречника 4цм, при чему је у горњем полупречнуку, исписан назив: ''УДРУЖЕЊЕ СУДИЈА ПРЕКРШАЈНИХ СУДОВА'', док је у доњем полупречнику исписано: '' РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ'', а у средини приказ четири оцила, са приказом, у једној дијагонали двеју теразија, а у супротној дијагонали, приказ двоглавог орла са раширеним крилима.Јавност рада

Члан 7. 


Рад Удружења је јаван.
Јавност у раду остварује се путем јавних иступања овлашћених лица органа и тела Удружења, те и објављивањем саопштења и ставова, како о редовним-програмским, тако и  о ванредним активностима Удружења, његових органа и тела,  а све  посредством писаних и електронских средстава јавног информисања, са једне стране, те и присуством представника медија, током провођења одређених-конкретних активности, са друге стране.
Јавност у раду остварује се и информисањем јавности о активностима Удружења, посредством званичног сајта Удружења, као и  путем других, опште прихваћених и легалних, интернет друштвених  мрежа.  
Јавност у раду остварује се и путем издавања публикација радова, ставова и мишљења о питањима од значаја за остваривање циљева Удружења. 


ДЕО ДРУГИ: ЧЛАНСТВО

Услови начин учлањења и престанак чланства

Члан 8. 

Чланови Удружења су: 
-  судије прекршајних судова Републике Србије, 
- судијски помоћници, као и други дипломирани правници са положеним правосудним испитом,  запослени у прекршајним судовима Републике Србије,
-  судијски приправници запослени у прекршајним судовима Републике Србије, као и други дипломирани правници без положеног правосудног испита,  запослени у прекршајним судовима Републике Србије,
-  пензионисане судије прекршајних судова Републике Србије и
-  почасни чланови Удружења.


Члана 8а.

Чланови Удружења могу бити и друга лица, држављани Републике Србије, која, руковођена професионалном опредељеношћу, а инспирисана и надахнута добром правничком и колегијалном вером, налазе да могу дати допринос у домену теоретског и практичног у области прекршајане материје, односно, уопште, у  унапређењу струковних оквира рада носилаца судске функције у прекршајном систему Републике Србије, а нарочито :
- научни радници,   
- судијски помоћници и судијски приправници запослени у другим судовима у Републици Србији ( опште и посебне надлежности), адвокатски приправници, као и други дипломирани правници,
- пензионисане судије правосудног система Републике Србије, независно од врсте суда у којем су оствари право на пензију (судови опште или посебне надлежности),
- студенти завршних година, као и студенти последипломских студија, правног факултета, као и других друштвених факултета у Републици Србији,


Члан 9. 

Лица побројана у члану 8. Став 1. Алинеја 1,2,3, и 4 чланство у Удружењу стиче се потписивањем изјаве о приступању која мора садржати потврду о овери потписа у складу са законом.
Почасне чланове Удружења бира Главни одбор Удружења.
Лица из члана 8а, чланство у Удружењу стичу Одлуком Главног одбора, а на основу проведеног поступка, иницираног од стране кандидата за чланство, подношењем изјаве о приступању која мора садржати потврду о овери потписа у складу са законом. Кандидат, за члана Удружења, је дужан да уз оверену изјаву о приступању, приложи и своју личну и радну биографију са доказима о испуњености услова прописаних одредбом члана 8а. Статута Удружења.
 Удружење издаје чланске књижице и води евиденцију о чланству.
Чланови Удружења плаћају чланарину у одређеном износу на месечном нивоу и на начин који одређује Главни Одбор.
Плаћања чланарине ослобођени су чланови Удружења из члана 8. став 1. алинеја 4 и 5, као и чланови Удружења из члана 8а. став 1. алинеја 1,3 и 4 Статута Удружења.


Члан 9а.

Чланови Удружења, који су тај статус стекли  у Удружењу судија за прекршаје Републике Србије, нису у обавези да своје, раније дате изјаве о приступању у Удружење, ускладе са одредбом из члана  9. став 1. Статута Удружења судија прекршајних судова Републике Србије.   


Права члана

Члан 10.


Права чланова су да:
- учествују у активностима Удружења,
- право да бирају, право да буду бирани у органе Удружења, као и право одлучивања у Органима Удружења, имају само чланови из члана 8. став 1. алинеа 1. Статута
- буду правовремено и потпуно упознати са радом свих органа Удружења, као  и са  материјално-финансијским пословањем Удружења,
- дају примедбе и предлоге у вези са радом Удружења,
-  покрену поступак заштите због повреде достојанства и угледа судије у обављању судијског позива. 


Обавезе члана

Члан 11.


Обавезе чланова су да:
- учествују у активностима Удружења,
- сарађују са другим члановима Удружења,
- раде на остваривању циљева Удружења,
- редовно плаћају чланарину, осим чланова ослобођених плаћања чланарине из члана 9. став 6. Статута.
- поштују одредбе Статута.


Престанак чланства

Члан 12.

Чланство у Удружењу престаје:
 - иступањем путем писане изјаве,
 - искључењем,
 - престанком својства из чл.8. и чл.8а. Статута,
 - смрћу.


Члан 13.

Изјава о иступању упућује се Главном Одбору Удружења.
Члан Удружења може бити искључен ако поступа супротно Статуту, ако дуже од годину дана не учествује у раду Удружења или ако не уплати чланарину ни по истеку рока од 6 месеца од времена у коме је обавезу требало испунити.
 Одлуку о искључењу, у писаној форми, доноси Суд части и доставља је члану Удружења.
 На одлуку Суда части о искључењу члан има право жалбе у року од 15 дана од дана пријема. Жалба се подноси Главном Одбору који доноси коначну одлуку.


ДЕО ТРЕЋИ: УНУТРШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА И ОРГАНИ  УДРУЖЕЊА

Члан 14.

Удружење се организује по територијалном и функционалном принципу.
Органи Удружења су:
- Скупштина,
- Главни одбор,
- Надзорни одбор,
- Суд части.

Члан 14а.
 
Удружење се организује по територијалном и функционалном принципу.
Удружење се организује у одељења по територијалном принципу на начин што се одељење организује за подручје седишта и трију одељења Прекршајног апелационог суда.
Одељење нема својство правног лица.
Одељење може имати подрачун, уз одобрење Надзорног одбора.
Чланови одељења су чланови Удружења који са подручја седишта и трију одељења Апелационог прекршајног суда.
Чланови Удружења сагласно одредби члана 8а. Статута удружења, који нису чланови ни једног одељења прикључују се Одељењу по избору и о томе обавештавају секретара Удружења писаним путем.
 
 
Члан 14б.
 
Оснивање одељења
 
Одлуку о оснивању Одељења доноси Скупштина Удружења.
 
 Члан 14в.
 
Рад одељења
 
Радом одељења руководи председник Одељења, кога бирају чланови тог Одељења међу собом.
Одељење може да донесе пословник о свом раду који мора бити сагласан одредбама Статута и другим актима Удружења.
Одељење одлучује већином гласова присутних чланова на седници Одељења.
О свакој седници Одељења води се записник чија се копија доставља председнику скупштине Удружења и председнику Надзорног одбора.
Председник скупштине Удружења тромесечно сазива и председава седницама председника свих одељења.
 
 Члан 14г.
 
Активности и финансирање одељења
 
У Одељењу се расправљају питања од интереса за Удружење у целини, као и питања која су од посебног значаја и интереса за то Одељење.
Одељење, у складу са Статутом, може организовати разне облике стручног усавршавања и издати стручне публикације, уз сагласност Надзорног одбора.
Одељењу може бити додељен и одговарајући део прихода од чланарине чланова са њиховог подручја, а чију висину утврђује Главни одбор Удружења.
 
 
Главни одбор Удружења може доделити одељењима и додатна средства са циљем подршке у реализацији планова и програма одељења, а по предходно образложеном, захтеву.
 
 
 
Члан 14д.
 
Секције Удружења
 
У Одељењу се образују секције у којима чланови Удружења својим непосредним ангажовањем, доприносе раду секција, Одељења и Удружења као целине, а у свим сегментима везаним за вршење судијске функције у Прекршајним судовима.
 
 
Члан 14ђ.
 
Рад секције
 
Радом секције руководи координатор секције, кога бирају чланови секције међу собом.
Секција са педесет и више чланова, може донети пословник о свом раду који мора бити сагласан одредбама Статута и другим актима Удружења.
Секција одлучује већином гласова присутних чланова на седници Секције.
О свакој седници секције, води се записник.
Председник одељења, по потреби, сазива и председава седницима координатора свих секција са подручја одељења.
Седницу координатора секција, по указаној потреби, може сазвати и њоме председавати председник Скупштине Удружења.
 
 
Члан 14е.
 
Извештаји одељења и секција
 
Одељења и секција подносе годишње извештаје о свом раду Скупштини Удружења.
 

СКУПШТИНА

Надлежност Скупштине

Члан 15
.

Скупштина Удружења:
- усваја Статут и одлучује о његовим изменама и допунама,
- утврђује годишњи програм рада Удружења,
- бира чланове Комисије за провођење претходног  поступка  у избору чланова Главног одбора, Надзорног одбора и Суда части, (у даљем тексту: ''Комисија'') 
- бира и разрешава чланове Главног и Надзорнoг одбора и Суда части,
- доноси пословник о свом раду,
- утврђује финансијски план и усваја финансијски извештај,
- разматра и усваја извештај о раду Главног и Надзорнoг одбора и Суда части,
- разматра питања од интереса за прекршајне судове,
- заузима ставове и о њима обавештава одговарајуће органе и организације,
- одлучује о сарадњи са другим удружењима и невладиним организацијама,
- доноси одлуке о додели признања и награда,
- одлучује о удруживању у савезе и међународне организације и бира представнике у те савезе и организације,
- доноси одлуку о престанку Удружења,
- обавља друге послове утврђене овим Статутом.

Састав Скупштине

Члан 16.


Скупштину Удружења чине чланови Удружења, који су изабрани, на седницама секција Удружења прекршајкних судова у Републици Србији.
На седници секције, чланови Удружења, већином присутних чланова секције, бирају своје представнике у Скупштину Удружења, и то по принципу:
                 - секција Прекршајног апелационог суда - 8(осам)  представника,
                 - секција Прекршајног суда са седиштим у Београду - 4 (четири) представника,                    
                 - секције Прекршајних судова са седиштима у Нишу, Новом Саду   
                    Крагујевцу бирају по 3 (три) преставника,
                 - секције, преосталих, Прекршајних судовова у Републици Србији, бирају 
                    по 1 (једног) представника.
У раду Скупштине, њеним заседањима и другим активностима, могу да присуствују чланови Удружењa, који нису представници својих секција у Скупштини Удружења, при чему немају право гласа.Мандат чланова Скупштине

Члан 17.


Мандат изабраних представника, чланова Удружења прекршајних судова, у Скупштини Удружења траје 4 (четири) године.
Члановима Скупштине, чији су мандати у току, односно, који су изабрани по одредбама ранијих прописа-Статута Удружења судија за прекршаје Републике Србије, мандат из члана 16. став 1, почиње тећи од дана ступања на снагу овог Статута.
Члан 17а.
Престанак мандата члана Скупштине Удружења
 
Мандат изабраном преставнику у Скупштини Удружења, престаје:
          
- протеком времена на који је изабран;
- иступањем путем писане изјаве о иступању из изабраног сазива Скупштине и
- престанком чланства у Удружењу.


Заседање и сазивање Скупштине

Члан 18.


Скупштина заседа редовно и ванредно.
О седници Скупштине обавештавају се сви изабрани представници Скупштине Удружења.


Члан 19.

Редовну седницу Скупштине, најмање једном годишње, сазива председник Скупштине.
Одлуку о сазивању Скупштине, са предлогом дневног реда, председник доноси најмање 30 дана пре заседања.


Члан 20.


Ванредну седницу сазива председник Скупштине када то затражи најмање 10 % чланова Удружења, чланова Скупштине, Главног Одбора, Надзорног одбора или Суда части.
Уколико председник Скупштине по иницијативи за сазивање Скупштине не поступи у року од 30 дана, то непосредно може учинити подносилац иницијативе.


Руковођење радом Скупштине

Члан 21.


Скупштина бира председника и два подпредседника.
Мандат председника и потпредседника траје 4 године са могућношћу једног поновног избора.
Председнику и потпредседницима Скупштине, чији је мандат у току и који су изабрани по ранијим прописима-Статуту Удружења судија за прекршаје Републике Србије,  мандат из члана 21. став 2. почиње тећи од дана ступања на снагу овог Статута.
Радом Скупштине руководи председник кога у одсуству мења један од потпредседника.
Председник Скупштине присуствује седницама Главног одбора и овлашћен је да подноси иницијативу за расправљање о појединим питањима из надлежности Главног одбора.


Начин рада и одлучивање Скупштине 

Члан 22.


Скупштина може пуноважно да одлучује када је присутно више од половине изабраних представника прекршајних судова у Скупштини Удружења.
Уколико Скупштини не присуствује довољан број чланова, ново заседање се сазива у року од 30 дана.
Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.
Изузетно у случају доношења одлуке о престанку рада Удружења и измена и допуна Статута, Скупштина одлучује двотрећинском већином гласова својих чланова.ГЛАВНИ ОДБОР

Надлежност Главног одбора

Члан 23
.

Главни одбор је орган управљања Удружења и броји 15 (петнаест) чланова.
Главни одбор:
- управља радом Удружења и стара се о остваривању његових циљева,
- предлаже Скупштини доношење и измене и допуне Статута и других аката и одлука које она доноси,
- подноси финансијски извештај и предлаже финансијски план,
- одлучује о располагању имовином Удружења,
- одлучује о висини начину уплате и коришћењу чланарине,
- припрема седнице Скупштине,
- извршава одлуке Скупштине,
- доноси коначне одлуке о искључењу чланова Удружења,
- формира своје стално радно тело-пројектну групу,
- ангажује извршног директора и друга лица у канцеларији Удружења и даје им налоге и упутства за рад,
- одређује висину накнаде за рад лица којима по Статуту припада право на накнаду за рад,
- одлучује о представницима Удружења у другим телима и правним лицима,
- разматра захтеве чланова Удружења за за заштиту достојанства и угледа судија у обављању судијског позива и доноси одлуке о њему,
- доноси одлуке о организовању стручних саветовања, семинара, трибина, предавања и других стручних активности,
- обавештава чланове Удружења о активностима Удружења, и у том циљу доставља свим одељењима записнике са својих седница и обавештења о датуму одржавања следеће седнице,
- предлаже годишњи програм рада Удружења,
- доноси Пословник о свом раду,
- одлучује о представницима Удружења на скуповима у земљи и иностранству,
- обавља и друге послове од интереса за остваривање циљева Удружења.


Састав и избор чланова Главног одбора

Члан 24.


                  Састав Главног одбора одражава територијалну и функционалну  организацију Удружења, условљену мрежом судова, односно, одредбама Закона о подручјима и седиштима судова и јавних тужилаштава у Републици Србији, и то на начин, што од укупног броја чланова Главног одбора, Прекршајни апелациони суд у  Београду представља 5 (пет) кандидата,  Прекршајни суд са седиштима у Београду представља 3 (три) кандидата, Прекршајне судове у Новом Саду, Крагујевцу и Нишу представља по један кандидат, док преостале прекршајне судове, у Главном одбору, представљају, збирно,  4 (четири) кандитата, од којих по један кандидат представља чланове Удружења, судија, са подручја првостепених судова који су, сходно територијално-функционалној организацији Прекршајног апелационог суда, са подручја самог седишта Прекршајног апелационог суда и подручја његова трију Одељења, односно, са подручја  седишта суда 1 (један) кандидат, те и по 1 (један) кандидат са подручја трију Одељења Прекршајног апелационог суда  у Новом саду, Крагујевцу и Нишу. 


Органи и тела за провођење поступка  избора чланова Главног одбора Удужења

Члан 25.


             Претходни поступак у избору чланова Главног одбора проводи Комисије за провођење претходног поступка  у избору чланова Главног одбора, Надзорног одбора и Суда части, (у даљем тексту: ''Комисија за провођење претходног поступка у избору''). 
              Комисија за провођење претходног поступка у избору има 3 члана и 3 њихова заменика из редова чланова који су судије на сталној функцији и Генералног секретара Комисије који је по функцији стални члан Комисије.
             Чланове Комисије за провођење претходног поступка у избору, на предлог Надзорног одбора, Главног одбора, Суда части, као и на предлог  чланова Удружења  пре и током заседања Скупштине, бира Скупштина Удружења, сходно члану 17. став 1. алинеја 3 Статута.
               Генерални секретар Удружења је и секретар Комисије за провођење претходног поступка  у избору.
                Мандат чланова комисије за провођење предходног поступка у избору је 4 (четири) године.
               Комисија за провођење претходног поступка у избору има свој Правлник који усваја Скупштина Удружења.
Након проведеног поступка Комисија за провођење предходног поступка у избору сачињава предлог кандидата за чланове Главног одбора Удужења, који упућује Скупштини Удружења на избор.
            Скупштина Удружења, већином гласова присутних чланова, бира чланове Главног одбора.
Изабрани чланови Главног одбора, на првој седници, између себе бирају председника и заменика председника Главног одбора Удружења.


Начин кандидовања чланова Главног одбора Удружења
 
Члан 26.

Чланови Удружења из члана 8. став 1. алинеја 1 и алинеја 2 (без права одлучивања) Статута, имају права да се, подношењем пријаве, Комисији за провођење претходног поступка у избору, кандидују за члана Главног одбора.
Пријава кандидатуре мора садржати личне податке члана Удружења, са биографијом која обухвата и конкретна учешћа-ангажовања, у досадашњем провођењу активности Удружења, са могућим навођењем својих виђења и ставова који се односе на организацију и рад Удружења, као и на ставове који се тичу реализације програмских активности Удружења.
Пријава се подноси Комисији за провођење претходног поступка  у избору у року од 15 дана од дана објављивања Огласа за избор чланова Главног одбора.
Оглас се објављује на огласној табли Удружења, на сајту Удружења, као и писменим обавештењем упућеним свим судовима из члана 24. став 2. Статута.


Члан 27.

Мандат председника и чланова Главног одбора траје 4 године, уз могућност  поновног избора.
Члановима Главног одбора Удружења судија прекршајних судова Републике Србије, његовом председнику и заменику, чији је мандат у току, односно,  који су изабрани по ранијим прописима-одредбама Статута Удружења судија за прекршаје  Републике Србије,  мандат из члана 27. став 1. се завршава даном ступања на снагу Одлуке Скупштине Удружења о избору Главног одбора са новим мандатом.
 Ако мандат члану Главног одбора престане пре истека времена на који је изабран, сходно члану 27а. став 2. овог Статута, Главни одбор може, до истека започетог мандата, изабрати новог члана, са списка кандидата из последњег изборног циклуса, али највише до једне трећине од укупног броја чланова. 
У  случају да једној  трећини, или више, од укупног броја чланова Главног одбора, мандат престане пре истека времена на који су изабрани, Главни одбор се распушта при чему,  о  испуњености услова за распуштање  Главног одбора, председник Главног одбора, извештава председника Скупштине Удружења и председника Комисије за провођење предходног поступка  у избору.
Након примљеног обавештења о испуњености услова за распуштање Главног одбора, Комисија за провођење претходног поступка у избору, приступа  провођењу поступка кандидовања и избора нових чланова  Главног одбора, сагласно одредбама 23, 24 и 25 овог Статута. 
Члан Главног одборa не може истовремено бити председник или потпредседник Скупштине, члан Надзорнoг одбора или Суда части.


Члан 27а
.

Престанак мандата члана Главног одбора


Члану Главног одбора мандат престаје истеком времена на који је изабран.
Члану Главног одбора мандат може престати пре истека времена на који је изабран:
- писаном изјавом о иступању из Главног одбора-оставка, при чему се његова, континуирана неактивност у раду Главног одбора, односно, ако дуже од годину дана не учествује у раду Главног одбора или неоправдано одуствује са седница Главног одбора, сматра статусом који производи иста правна дејства као и иступање из чланства Главног одбора путем писане изјава о иступању.
- губитком статуса члана Удружења.
- разрешењем ако поступа супротно Статуту Удружења и другим обавезујућим актима Удружења и његових Органа, као и ако неизвршава, односно, неблаговремено и неправилно извршава поверене послове и задатке.
 

Члан 28.

Седнице Главног одборa председник сазива по потреби, али најмање једном у два месеца.
Главни одбор може да ради и одлучује ако седници присуствује више од половине његових чланова, а одлуке доноси већином гласова укупног броја чланова одбора.
Изузетно при доношењу коначне одлуке о искључењу члана Удружења, Главни одбор одлучује двотрећинском већином гласова својих чланова.
У хитним случајевима, председник Главног одборa oвлашћен је да доноси одлуке из надлежности Главног одборa али је пре тога дужан да на погодан начин прибави сагласност више од половине чланова Главног одборa. Верификација таквих одлука врши се на првој следећој седници Главног одборa.


ПРОЈЕКТНА ГРУПА

Члан 29.

Пројектна група Главног одборa Удружења судија прекршајних судова Републике Србије (у даљем тексту Пројектна група) је повремено радно тело Главног одборa.
Група има 3 члана које предалаже и бира Главни одбор.
Од три члана пројектне групе најмање један, а највише два, су чланови Удружења, док је извршни директор Главног одбора, по својој функцији, члан пројектне групе, а преостали члан, уколико није члан Удружења, мора мора бити дипломирани правник са положеним правосудним испитом и искуством у раду на пројектима везаним за правосуђе односно  прекршајне судове.
Мандат чланова Пројектне групе траје до окончања пројеката који су у припреми, односно у току, најмање једну а највише две године.


Члан 30.

Надлежност Пројектне групе
Пројектна група:
- израђује и подноси  Главном одбору предлоге пројеката везаних за остваривање циљева Удружења,
-  ангажује се у прибављању средстава за реализацију пројеката, уз сагласност Главног одборa,
- предлаже Главном одбору учеснике у пројектима,
- Пројектна група месечно подноси Главном одбору извештај о свом раду.
- Члановима Пројектне групе припада накнада за рад у висини коју одређује Главни одбор.4.2.2. ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР

Члан 31.


Извршни директор Главног одбора (у даљем тексту извршни директор), обавља послове које на њега пренесе Главни одбор и извршава одлуке из надлежности Главног одборa.
Извршни директор није члан Удружења.
Извршни директор је лице са високом или вишом стручном спремом, знањем страног језика и искуством на пословима из члана 30. овог Статута.
Извршни директор мора поседовати кредибилитетно искуство у раду и сарадњи са међународним организацијма и удружењима.


Члан 32.

Надлежност Извршног директора
Извршни директор:
- организује и одговара за рад канцеларије Удружења и о томе подноси извештај,
- води финансијско пословање Удружења, стара се о финансијској реализацији пројеката и подноси извештај о томе,
- стара се о прикупљању чланарине,
- учествује у раду Пројектне групе,
- присуствује седницама Главног одбора и даје мишљење о питањима из своје надлежности,
- даје налоге за исплату са рачуна Удружења, по овлашћењу председника Главног одбора.
Извршни директор месечно подноси извештај о свом раду Главном одбору.
Извршном директору припада право на накнаду за рад чију висину одређује Главни одбор.4.3.НАДЗОРНИ ОДБОР

Надлежност Надзорног одбора

Члан 33.


Надзорни одбор је орган контроле Удружења.
Надзорни одбор посебно:
- врши преглед и надзор над финансијским и материјалним пословањем Удружења,
- проверава правилност примене прописа, одредби Статута и осталих аката Удружења,
- благовремено обавештава Главни одбор о стању утврђеном прегледом и надзором,
- извештава Скупштину о свом раду.
Органи Асоцијације су дужни да, на захтев Надзорног одбора, дају све потребне податке, обавештења и документацију одбору ради остваривања његових задатака. 
 

Састав и избор чланова Надзорног одбора

Члан 34.


Надзорни одбор има 3 члана и 3 њихова заменика.
Кандидати за члана  Надзорног одбора могу се кандидовати из реда чланова Удружења уз подношење пријаве Комисији за провођење предходног поступка за избор, са приложеном биографијом. Кандидате могу предлагади и други чланови Удружења подношењем пријаве, са навођењем опредељујућих разлога за подношење кандидатуре за тог члана Удружења.
Кандидатуре се подносе Комисији за провођење предходног поступка за избор до заседања Скупштине Удружења.
На предлог Комисије за провођење предходног поступка за избор, чланове Надзорног одбора бира Скупштина на време од 4 године, са могућношћу једног поновног избора.
Чланови Надзорног одбора бирају председника из реда својих чланова.
Чланови Главног одборa и Суда части не могу бити чланови Надзорног одбора.


Члан 34 а.

Члановима Надзорног одбора Удружења прекршајних судова Републике Србије, његовом председнику и заменицима, чији је мандат у току, однодно, који су изабрани по ранијим прописима-одредбама Статута Удружења судија за прекршаје Републике Србије,  мандат из члана 34. став 4. почиње тећи од дана ступања на снагу овог Статута Удружења судија прекршајних судова Републике Србије.


Члан 35.

Председник Надзорног одбора сазива седницу Надзорног одбора по потреби, на захтев осталих чланова Надзорног одбора или на захтев председника Главног одборa.
Седнице Надзорног одбора се одржавају најмање два пута годишње.
Надзорни одбор може да ради ако седници присуствују сви чланови, а одлуке доноси већином гласова.

Члан 35 а.
Престанак мандата члану и заменику члана Надзорног Одбора Удружења.
Мандат изабраном члану и заменику члана Надзорног Одбора Удружења, престаје:          
- протеком времена на који је изабран;
- путем писане изјаве о иступању из изабраног сазива Надзорног одбора и
- престанком чланства у Удружењу.

СУД  ЧАСТИ

Надлежност Суда части

Члан 36.


Суд части је орган Удружења који одлучује о одговорности чланова Удружења.

Састав и избор чланова Надзорног одбора

Члан 36а.


Суд части  има 5 чланова и 5 њихових заменика.
Кандидати за члана  Суда части могу се кандидовати из реда чланова Удружења уз подношење пријаве Комисији за провођење предходног поступка за избор, са приложеном биографијом. Кандидате могу предлагати и други чланови Удружења подношењем пријаве, са навођењем опредељујућих разлога за подношење кандидатуре за тог члана Удружења.
Кандидатуре се подносе Комисији за провођење предходног поступка за избор до заседања Скупштине Удружења.
На предлог Комисије за провођење предходног поступка за избор, чланове Суда части бира Скупштина на време од 4 године, са могућношћу једног поновног избора.
Чланови Суда части бирају председника из редова својих чланова.
Чланови Главног одборa и Надзорног одбора не могу бити чланови Суда части.


Члан 36б.

Члановима Суда части Удружења прекршајних судова Републике Србије, његовом председнику, члановима и њиховим  заменицима, чији је мандат у току, однодно,  који су изабрани по ранијим прописима-одредбама Статута Удружења судија за прекршаје  Републике Србије,  мандат из члана 36а. став 4. почиње тећи од дана ступања на снагу овог Статута Удружења судија прекршајних судова Републике Србије.
Члан 36в.
 
Престанак мандата члану и заменику члана Суда части Удружења
Мандат изабраном члану и заменику члана Суду части Удружења, престаје:
          
- протеком времена на који је изабран;
- путем писане изјаве о иступању из изабраног сазива Суда части и
- престанком чланства у Удружењу.

Поступак пред Судом части


Члан 37.

Захтев за покретање поступка пред Судом части може да поднесе Скупштина, Главни одбор и Одељење, а иницијативу за покретање поступка сваки члан Удружења образложеним актом овлашћеном предлагачу - подносиоцу захтева.
Захтев за покретање поступка мора бити у писаној форми и образложен.
Суд части одлучује ако Седници присуствују сви сви његови чланови, а одлуке доноси већином гласова.


Одлуке Суда части

Члан 38.

Поводом захтева Суд може да:
- одбије захтев,
- искључи члана из Удружења.


Члан 39.

Суд части је дужан да своју одлуку достави члану Удружења на кога се она односи и подносиоцу захтева у року од 30 дана од дана доношења.
Против одлуке Суда части члан Удружења на кога се она односи и подносилац захтева могу изјавити приговор Главном одбору у року од 15 дана од дана пријема одлуке.
Одлука Главног одбора по приговору је коначна. КАНЦЕЛАРИЈА УДРУЖЕЊА

Састав и делокруг послова канцеларије Удружења

Члан 40.


Канцеларију Удружења чине Извршни директор и лица на административним пословима (технички секретар).
Канцеларија Удружења:
- води евиденцију чланова друштва,
- води евиденцију плаћања чланарине и обавештава Главни одбор о члановима који не измирују своје обавезе,
- организује вођење записника на седницама органа Удружења,
- обавља друге послове за потребе органа Удружења.
Главни одбор ангажује лица за рад у канцеларији Удружења и одређује висину накнаде за рад која им припада.


ЧЕТВРТИ ДЕО:  ИМОВИНА УДРУЖЕЊА, ИЗМЕНЕ СТАТУТА, ПРЕСТАНАК УДРУЖЕЊА И ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВШНЕ ОДРЕДБЕ

Имовина Удружења

Члан 41.


Имовину Удружења чине новчана средства, покретне ствари и друга имовинска права која је Удружење стекла у складу са законом и Статутом.
Удружење стиче имовину из:
- чланарине,
- поклона и донација,
- издавачке делатности,
- саветовања, семинара и сл.
- осталих извора, у складу са законом.
- финансирање Удружења не сме повредити самосталност, независност и углед судија.

Члан 42.

Удружење за своје обавезе одговара целокупном својом имовином.
Налоге у вези са располагањем имовином Удружења дају председник Главнoг одбора и лица која он за то овласти, а налоге у вези са располагањем новчаним средствима са подручја одељења председника одељења.
Добит остварена активношћу Удружења користи се искључиво за остваривање циљева Удружења.


Измена Статута

Члан 43.

Статут је основни акт Удружења и сви други акти Удружења морају бити у сагласности са њим.
Измене и допуне Статута може да иницира Главни одбор или најмање 10% чланова Удружења.
Нацрт и измене и допуне Статута утврђује Главни одбор и упућује га на расправу члановима Удружења.
По разматрању предлога и примедби Главни одбор утврђује предлог измена и допуна односно предлог Статута.
Гласање о изменама и допунама Статута врши се на начин из члана 22. ст. 4 овог Статута.
Тумачење одредби Статута даје Главни одбор.

Престанак Удружења

Члан 44.


Удружење престаје са радом на основу одлуке Скупштине Удружења, донете сходно члану 22. став 4. Статута Удружења.
У случају престанка рада Удружења њена имовина, по намирењу поверилаца и трошкова судских или других поступака, постаје имовина Републике Србије.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 45.

Овај Статут ступа на снагу 08.06.2015. године, а примењује се од дана објављивања на огласној табли Удружења.
Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Удружења прекршајних судија Републике Србије који је донешен 05.11.2012 у Врњачкој бањи.

У Суботици,                                                                 Љубо Симић
08. 06. 2015. године                                     Председник скупштине Удружења
 

 

* Кључну реч за претрагу унесите ћирилицом

Пријатељи удружења