О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРЕTХОДНОГ ПОСТУПКА У ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ГЛАВНОГ ОДБОРА, НАДЗОРНОГ ОДБОРА И СУДА ЧАСТИ УДРУЖЕЊА СУДИЈА ПРЕКРШАЈНИХ СУДОВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
 
 
Члан 1.
 
         Овим правилником уређује се састав, образовање и начин рада Комисије за провођење претходног поступка у избору ( у даљем тексту: Комисија) чланова Главног одбора (у даљем тексту: ГО), Надзорног одбора (у даљем тексту: НО) и Суда части (у даљем тексту: СЧ) Удружења судија прекршајних судова Републике Србије, (у даљем тексту: Удружење), затим, поступак предлагања кандидата за чланове Главног одбора, Надзорног одбора и Суда части Удружења, критеријуми вредновања и поступак вредновања кандидата.
 
 
I.  САСТАВ КОМИСИЈЕ
 
Члан 2
 
Комисија се састоји од три члана из редова чланства Удружења делегираних на седници Скупштине Удружења, који не морају нужно бити Скупштински делегати;  три њихова заменика и Генералног секретара.
         За члана и заменика члана Комисије може бити биран члан Удружења који је на сталној судијској функцији у Прекршајном судству Републике Србије, а секретар Удружења је по својој функцији стални члан Комисије.
        Чланови Комисије, на првој својој седници, бирају председника Комисије.
        Председник Комисије, у случају своје спречености да учествује у раду Комисије, замењује члан кога он одреди.
         Сваки члан Комисије има свог заменика, који га замењује у случају спречености да учествује у раду Комисије.
         Заменик члана, у условима када замењује члана Комисије, има иста права и одговорности као и члан кога замењује.
          Генерални секретар Удружења је по функцији секретар и члан Комисије.
          Право гласа у Комисији имају чланови или, у одсуству члана, његов заменик.
        
                    
Члан 3.
 
           Чланови Комисије и њихови заменици не могу бити лица која су међусобно крвни сродници по правој линији без обзира на степен сродства, у побочној линији закључно са трећим степеном, а у тазбинском сродству закључно са другим степеном сродства, као ни брачни другови.
 
Члан 4.
 
             Председник и подпредседници Скупштине Удружења, чланови ГО, НО и СЧ не могу бити предлагани нити бирани за чланове и заменике Комисије.
             Носиоци функција, из става првог овог члана, могу учествовати у предлагању кандидата за чланове и њихове заменике Комисије и учествовати у поступку гласања при њиховом избору.
 
 
 
                II.  ИЗБОР, МАНДАТ, ПРЕСТАНАК И УДАЉЕЊЕ СА ДУЖНОСТИ
 
Члан 5.
 
              Чланове Комисије и њихове заменике, сагласно одредбама члана 15. став 1. алинеа 3 и члана 25 Статута Удружења, могу предложити ГО, НО, СЧ, као и чланови Удружења пре и током заседања изборне Скупштине Удружења.
              Чланове Комисије и њихове заменике бира Скупштина Удружења.
              Чланови Комисије и њихови заменици су изабрани ако је за њих гласала већина од присутне половине чланова скупштине. 
               Мандат члановима и њиховим заменицима Комисије, као сталног радног тела Скупштине Удружења, траје четири године, уз могућност поновног избора.
 
Члан 6.
 
              Члановима Комисије и њиховим заменицима дужност престаје на лични захтев, по истеку периода на који су изабрани, престанком судијске функције, ако им је коначном одлуком изречена дисциплинска санкција или разрешењем.
               Чланови Комисије и њихови заменици, којима је истекао мандат, остају на дужности до избора нових чланова.
                Чланови Комисије и њихови заменици удаљују се са дужности у Комисији ако је донета одлука о њиховом удаљењу са судијске функције.
                 Одлуку о удаљењу са дужности у Комисији доноси Надзорни Одбор Удружења.
                  Одлуком о удаљењу са дужности из Комисије одређује се и члан или заменик члана Комисије који ће заменити члана или заменика члана до избора новог члана или заменика.
 
Разрешење дужности члана или заменика члана Комисије
 
Члан 7.
 
           Члан Комисије и заменик члана, разрешава се, те дужности, пре истека времена на који је изабран, ако дужност не врши у складу са Уставом, законом и статутом Удружења и ако буде осуђен за кривично дело на безусловну казну затвора, односно за кривично дело које га чини недостојним за вршење дужности члана или заменика члана Комисије.
                     Иницијативу за разрешење члана или заменика члана Комисије може поднети сваки члан Удружења, орган или радно тело Удружења, Скупштини Удружења, која, по поднетој иницијативи, оснива радну групу за испитивање основаности иницијативе, након чијег извештаја Скупштини упућује предлог да се иницијатива одбије као неоснована или да се иста усвоји и члан или заменик члана разреше дужности.
 
 
 
III.  НАДЛЕЖНОСТ И ПОСТУПАК
 
Члан 8.
 
                     Комисије за провођење предходног поступка у избору чланова ГО, НО и СЧ, као стално радно тело Скупштине Удружења, организује и проводи поступак оглашавања, обраде поднетих пријава на оглас и предлагања кандидара за чланове ГО, НО и СЧ Скупштини Удружења.
                      Седиште Комисије је у седишту Удружења.
Члан 9.
 
                     Комисија је самостална и независна у свом раду и поступа на основу закона, статута Удружења и прописа донетих на основу статута.
                     Комисија доноси одлуке већином гласова свих чланова. Сматраће се да је предлог одлуке одбијен ако не добије већину гласова чланова.
                      За свој рад Комисија одговара Скупштини Удружења, која обезбеђује услове за њен рад.
                      Сви органи и тела Удружења дужна су да пружају помоћ Комисији у њеном раду у достављајњу податка потребних за рад.
 
Члан 10.
 
                       Рад Комисије је јаван.
                       Јавност рада Комисије остварује се подношењем извештаја Скупштини Удружења на редовним и ванредним седницама Скупштине, издавањем саопштења и то: јавним обраћањем на седницама органа и тела Удружења, као и на интернет страници-сајту Удружења.
                       О свакој седници Комисије води се записник који потписују председник комисије и записничар
 
 
1. Оглашавање, кандидовање и поступање Комисије у поступку утврђивања листе и предлагања кандидата за чланове ГО, НО и СЧ
 
Члан 11.
 
                      У условима редовних и ванредних избора чланова ГО, НО и СЧ, Комисија је дужна да покрене и проведе предходни поступак у избору за чланове ГО, НО и СЧ  и распише Оглас.
                       Оглас се расписује објављивањем на сајту Удружења, дописом-обавештењем Одељењима Удружења и оглашавањем на огласној табли Удружења.
                        Оглас мора садржати назив органа за који се расписује (ГО или НО или СЧ), број места-чланова за који се оглашава, рок у коме се подносе пријаве, као и начин подношења-достављања пријава на оглас.
                       Рок за подношење пријава не може бити краћи од 15, нити дужи од 30 дана.
                       Начини доставе пријава на оглас могу бити: предајом, лично, на писарници Комисије-Удружења, путем поште, препорученом пошиљком, или путем е-маил-а Удружења.
                        Подношење пријаве путем е-маил-а, у одсуству електронског потписа, произвешће правно дејство под условом да Комисија у року од 5 дана од дана доставе е-маил-а, прими пријаву, са свим прилозима, на писарници или путем поште.
 
Члан 12
                        
                        Кандидовање за члана ГО, НО и СЧ врши се подношењем пријаве Комисији.
                        Кандидовање за члана ГО, НО и СЧ врши се лично, односно, од стране заинтересованог члана Удружења за чланством у ГО, НО или СЧ, затим, од стране органа и тела Удружења,  или од стране појединаца или групе чланова Удружења.
 
2. Пријава
 
члан 13
 
                     Уз пријаву кандидовања, подносилац је дужан да приложи, као обавезне, прилоге и то:
                      - потписану изјаву о сагласности кандидата да буде члан органа за који се подноси пријава,
                      - детаљну биографију ( у класичној форми или у форми европског обрасца СВ-а) са свим својим подацима (осим личних података и подаци који се односе на школовање, радно искуство, кретање кроз службу и сл.),
                      - детаљан приказ свих остварених резултата (пројекти, студије, програми, публиковани радови, монографије, скрипте, уџбеници и др., са напоменом где и када су објављени)
                      - приказ остварених-добијених признања за рад кандидата, а које се односе на његово ангажовање ван струке-судијске дужности)
                   Уколико кандитат не располаже прилозима из става 1. овог члана алинеја 3 и 4, потребно је да у пријави наведе да назначене резултате и признања не поседује.
                   Уколико кандидат уз пријаву не приложи прилоге из става 1. овог члана, алинеја 3 и 4, нити у пријави, одсуство резултата и признања не наведе, цениће се да исти и не поседује.
                   Уз пријаву (што није обавезно), подносилац може, поднети у виду предлога-програма виђење кандидата и његове ставове, а који се односе на организацију, рад и реализацају програмских активности Удружења, као целине, те и посебно на организацију и рад органа у вези са чијим чланством је поднета пријава.
 
 
3. Поступање Комисије по поднетим пријавама
 
Члан 14
 
                    Пријаве које нису благовремене, које су поднете од стране неовлашћених лица и пријаве уз које нису достављени прилози из члана 13 став 1. алинеја 1. и 2. овог Правилника,  Комисија ће одбацити.
                    Пријаве, поводом којих се није поступило сагласно одреби из члана 11. став 5. и 6. овог Правилника, Комисија ће ценити као неблаговремене.
                    Пријаве које су благовремене, поднете од стране овлашћених лица и уз које су достављени прилози из члана 13 став 1. алинеја 1. и 2. овог Правилника, Комисија ће узети у разматрање.


Члан 15
 
                    Председник Комисије сазива радну седницу Комисије на којој се утврђеје коначна листа кандидата, односно, листа поднетих пријава по објављеном огласу.
                    Коначну листу кандидата, Комисија објављује на огласној табли Удружења, као и на сајту Удружења.
 
 
IV.  КРИТЕРИЈУМИ ВРЕДНОВАЊА И ПОСТУПАК ВРЕДНОВАЊА
 
Критеријуми вредновања
 
Члан 16
   Критеријуми вредновања су:
 
1.       Кандидатова перцепција положаја и улоге Удружења у друштву, са посебним освртом на  садржај и форму остваривања статутарних и другим актима дефинисаних циљева и програма Удружења, његових органа и тела,
2.      Обим и структура остварених резултата који се огледају у броју израђених пројеката, студија, броју ауторских и коауторских, публикованих радова, монографија, скрипти или уџбеника.
3.      Обим и структура учешћа, у својству излагача радова, на семинарима и саветовањима, организованих од стране Удружења,  Правосудне академије или других институција или установа осмишљених са циљем едукације судија прекршајних судова Републике Србије,
4.      Обим и структура учешћа, у својству модератора или кординатора у реализацији радионица на семинарима и саветовањима у процесу едукација судија прекршајних судова Републике Србије,
5.      Учешће у раду радних група оформљених од стране Удружења, Министраства правде Републике Србије, невладиних организација и установа на изради предлога законских и подзаконских прописа из области стварне надлежности прекршајних судова,
6.      Медијски наступи у средствима јавног информисања,
7.      Способности у комуникацији,
8.      Познавање рада на рачунару и
9.      Говор, читање и писање страног језика.
 
                                                   Поступак вредновања
 
Члан 17.
              Поступак вредновања, који проводи Комисија, састоји се из два дела, при чему први део чини комисијско сагледавање и разматрање пријава кандидата и достављених прилога уз пријаву, док други део чини интервју са кандидатима ако комисија процени да је неопходно или да може утицати на одабир једног од више кандидата. Интервју односно други део поступка вредновања се немора нужно обавити.
 
Разматрање пријава и прилога кандидата
 
Члан 18.
 
              На сединци Комисије, чланови Комисије се упознају са сваком пријавом појединачно и то читањем самих пријава, те и читањем и сагледавањем садржаја свих прилога достављених уз пријаву.
 
                            
 
 

Вредновање кандидата

 
Члан 19.
 
               Вредновање кандидата у предходном поступку у избору чланова ГО, НО и СЧ, од стране Комисије, врши се сагледавањем пријава, расправом о кандидатима и постизањем консензуса односно већине, од изабраних чланова Комисије, о предлогу за избор кандидата. Предлог мора бити усмено образложен што обавезно чини део записника са састанка Комисије.

Члан 20
 
                Након утврђених резултата, сагласно броју оглашених места за чланове ГО, НО и СЧ, а сагласно и одредбама Статута Удружења, у смислу броја чланова који се бирају, Комисија сачињава листу кандидата које предлаже Скупштини Удружења на избор.
                     
                Након упућивања предлога Скупштини Удружења, Председник Комисије је дужан да на захтев Председника Скупштине, уколико га Председник достави, да додатна објашњења у писаној форми на одлуку о предлогу кандидата – свих или појединачног сходно захтеву Председника Скупштине. 
 
Члан 21
 
                 Овај правилник ступа на снагу и примењује се даном усвајања-доношења. Правилник је усвојен на седници Скупштине Удружења, дана 08.06.2015. у Суботици
 

 

 

* Кључну реч за претрагу унесите ћирилицом

Пријатељи удружења